top of page

Vedtekter

Vedtekter for Orkland Næringsforening. Vedtatt på stiftelsesmøte 17. mars 2004, endret på årsmøte den 30.01.2008, og på årsmøte den 26.01.2011. 

1. NAVN
Foreningens navn er ORKLAND NÆRINGSFORENING
Foreningen bygger på en videreutvikling av Orkdal Næringsforening, stiftet 10.10.83 og Meldal Næringsforening stiftet 29.05.87)

2. FORMÅL
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og fremme forståelse av disse i næringsliv og samfunn ved blant annet:

A - Arrangere fellestiltak for å styrke det eksisterende næringsliv.

B - Skape en gjensidig kontakt med kommunale myndigheter, andre offentlige organer og samarbeidsorganisasjoner innen og utenfor regionen.

C - Skape et felles forum for gjensidig utvikling av forretningsforholdet blant medlemmene, arbeide for kollegial forståelse, samarbeid og samhold blant medlemmene.

Foreningen skal være partipolitisk nøytral, men skal ta standpunkt og søke innflytelse i næringspolitiske og andre samfunnspolitiske spørsmål av betydning for næringslivet.

3. MEDLEMSKAP
Som medlem kan være alle bedrifter og selvstendig næringsdrivende som helt eller delvis har Orkdalsregionen som markedsområde. Daglig leder kan for øvrig avgjøre medlemskap fra andre bedrifter og næringsaktører.

Stemmerett er betinget av innbetalt medlemskontingent. Kun møtende medlemmer kan avgi stemme.

Medlemskap i foreningen fører ikke til medlemskap i annen organisasjon.

Det er anledning for hvert medlem å delta med flere representanter i årsmøte og ved annen møtevirksomhet. Ved avstemming avgis kun en stemme pr. medlem.

4.  ØKONOMI OG KONTINGENT
Finansiering av foreningens drift skjer ved kontingenter, egen forretningsdrift, offentlige bidrag og bidrag fra næringsliv og private. Kontingenten fastsettes av årsmøtet i forbindelse med den årlige budsjettbehandling, og skal være betalt en måned etter at krav er mottatt.

5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal holdes innen 1. april hvert år.

Årsmøtet annonseres med 14 dagers varsel. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene. Revidert regnskap, styrets beretning og valgkomiteens innstillinger skal følge innkallingen. Følgende skal behandles,
- Valg av møteleder
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
- Styrets beretning
- Årsregnskap
- Budsjett m/fastsettelse av kontingent
- Godtgjørelse til revisor
- Valg av styreleder
- Valg av styremedlemmer og varamedlem
- Valg av revisor
- Valg av valgkomite med 3 representanter
- Innkomne forslag
Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Forslag til årsmøtet skal være skriftlig og styret i hende innen 31.01

6. STYRET
Styret skal bestå av 7 valgte medlemmer, og skal ha en allsidig sammensetning med hensyn til bransjer, bedriftsstørrelse,kjønn og geografi. Styreleder velges særskilt og nestleder velges av styret. Leder har en funksjonstid på 1 år, styremedlemmer og varamedlemmer har en funksjonstid på to år. Tre styre- medlemmer er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, av disse må styreleder eller nestleder være til stede. Styrevedtakene fattes med alminnelig flertall.

Styret holder møter så ofte styreleder eller minst 4 styremedlemmer forlanger det. Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av møtende styremedlemmer og daglig leder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

7. ADMINISTRASJON / DAGLIG LEDELSE
Styret har fullmakt til å bestemme hvordan foreningens administrasjon / daglig ledelse skal organiseres, herunder innleie av ekstern bistand eller ansettelse (og avsettelse) av daglig ledelse

8. VEDTEKTSENDRINGER
For endringer av foreningens vedtekter kreves 2/3 flertall av de frammøtte på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer skal meddeles styret skriftlig innen 31.01.

9. MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter skal holdes minst fire ganger pr. år, hvor det behandles og/eller informeres om saker som er av interesse og har aktualitet for medlemmene.

10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller ¼-del av medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling og saksliste skal sendes medlemmene fjorten dager i forveien.

11. UTMELDING OG EKSKLUSJON
Utmeldelse kan bare skje skriftlig til styret innen årets utgang.

Medlemmer som unnlater å betale skyldig kontingent kan av styret strykes eller utelukkes fra foreningen. Krav på forfalt kontingent er dermed ikke bortfalt.

Medlemmer som opptrer i strid med foreningens vedtekter eller beslutninger kan av styret ekskluderes elle suspenderes for en bestemt tid. Begrunnet eksklusjonsvedtak kal meddeles vedkommende skriftlig. Styrets avgjørelse kan innankes for årsmøtet. Anken har utsettende virkning.

12. OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall stemmer for dette på årsmøtet. Årsmøtet bestemmer hvordan eventuelle frigjorte midler/verdier skal disponeres.

Dersom det ikke oppnås stemmer fra 2/3 av det samlede medlemstall som angitt i første avsnitt, kan foreningen oppløses i første påfølgende ordinære/ekstraordinære årsmøte dersom 2/3 av de frammøtte stemmer for dette.

bottom of page