Høring; Verdiskapingsstrategien Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025

Kom med innspill til fylkeskommunens nye Verdiskapingsstrategien Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025.
Les mer..

 
Verdiskaping og vekst skal skje i hele Trøndelag.
Dette er en forutsetning for å nå hovedmålet om økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne.
For å lykkes må vi utvikle nye og styrke eksisterende arbeidsplasser for å styrke sysselsettingen.
Trøndersk næringsliv må være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt.
Å bidra til at trønderske bedrifter utvikler sin konkuranseevne, og bygger kompetanse om hva som skal til for å omsette sine produkter, må settes sterkere på den trønderske agendaen.
Dette blir Trøndelags bidrag i arbeidet med å rigge Norge for eksportvekst når de oljerelaterte inntektene avtar.

Denne strategien erstatter Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016–2020.
Strategien skal følges opp gjennom toårige handlingsplaner.

Les her 

 

Siste nytt