Bedriftsintern opplæring


 

 

Formålet med ordningen er å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse.
 

Ordningen skal bidra til å begrense utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av samfunnsendringer.

Med bedriftsintern opplæring forstås et tidsbegrenset kompetansetiltak for bedriftens ansatte for å styrke bedriftens omstilling-, konkurranse- og overlevelsesevne.
 

Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 26 uker. Opplæringsperioden totalt i bedriften må være gjennomført innen et år etter at søknaden er innvilget.
 

Målgruppen for ordningen er bedrifter eller enkeltpersonsforetak.
 

Med bedrift menes her enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Bedriften skal være i konkurransesituasjon og ikke motta offentlig driftsstøtte. Bedrifter kan søke sammen dersom kompetansetiltaket er felles. Stiftelser kan søke dersom de er å regne som næringsdrivende. Stiftelser med lavere andel egen genererte inntekter (kommersielle inntekter, ikke offentlige tilskudd eller private gaver) enn 2/3, anses ikke å drive «næringsvirksomhet» i stiftelseslovens forstand og kan ikke søke.
 

Det åpnes for å støtte fellessatsinger der bransjeorganisasjoner/fellesskapsaktører tar initiativ til opplæringstiltak på vegne av flere bedrifter.
 

Initiativtaker kan ikke være opplæringstilbyder i tiltaket. Målgruppen for slike opplæringstiltak er bedriftene.

For slike satsinger gjelder særskilte prosedyrer i fylkeskommunens forvaltning av ordningen.
 

Tilskudd Samlet støttebeløp til virksomheter i 2021 er:

• For små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) maksimalt kr 300 000,-.

• For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-.

• For søknader som omfatter opplæringstiltak for grupper av bedrifter vurderes støttebeløp fra sak til sak.
 

 

Trøndelag fylkeskommune har fortsatt betydelig med midler igjen for å kunne støtte opplæringstiltak i bedrifter.

Se reviderte retningslinjer for støtteordningen BIO (bedriftsintern opplæring) gjeldende fra 22.06.2021.
 

Fra 22.06 åpner retningslinjene for at næringshager, klynger, destinasjonsselskap, næringsforeninger mfl. kan få betalt for jobben som gjøres med å koble bedrifter med relevant opplæringstilbyder.  
 

Dette gjør Trøndelag fylkeskommune fordi de håper det bidrar til at flere bedrifter kan få gjennomført gode opplæringstiltak.

Det kan gjennomføres opplæringstiltak for enkeltbedrifter eller samla for grupper av bedrifter.
 

Fylkeskommunen behandler BIO saker fortløpende så lenge det er midler igjen på 2021 rammen.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/bio-trondelag/

Siste nytt