Protokoll fra årsmøtet 2021

Årsmøte 2021

Dato: 18.03.21

Tid: 18.00

Sted: Teams

 

Styreleder Per Kirkaune åpnet årsmøte fra ONF sine lokaler på Orkanger.

Protokoll fra årsmøtet:

ÅPNING, KONSTITUERING, GODKJENNING AV INNKALLING

Styreleder i ONF, Per Kirkaune ønsket velkommen og åpnet årsmøtet på Teams og forklarte hvorfor dette møtet måtte kjøres på teams.

Innkallingen ble enstemmig godkjent og ingen hadde noen merknader til innkallingen.
 

VALG AV MØTELEDER, 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER OG SEKRETÆR FOR MØTET.
Per Kirkaune ble valgt til møteleder og Astrid Hoston og Oddvar Indergård ble valgt til å underskrive protokollen. Ståle Vaag ble valgt til sekretær.
 

STYRETS BERETNING
Styrets leder og daglig leder orienterte om årsberetning og den ble tatt til etterretning

 

ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Lars Eggan fra Orkla økonomi gikk gjennom årsregnskap og balanse. Det reviderte årsregnskapet med balanse for 2018 ble enstemmig godkjent, og revisors beretning ble tatt til orientering.
 

BUDSJETT FOR 2021 OG FASTSETTING AV KONTINGENT
Det fremlagte budsjett og fastsetting av medlemskontingent ble enstemmig vedtatt.
 

REVISORS GODTGJØRELSE
Revisors godtgjørelse fastsettes etter regning
 

VALG AV STYRELEDER, STYREMEDLEMMER, REVISOR OG VALGKOMITE

Styreleder:                             Per Kirkaune                                  - Valgt for 1 år

Styremedlem:                        Johan Olav Wiggen                       - Ikke på valg

Styremedlem:                        Erik Dragset                                   - Valgt for 2 år

Styremedlem:                        Olga Lien                                        - Ikke på valg

Styremedlem:                        Kjell Berdal                                    - Valgt for 2 år

Styremedlem:                        Astrid Hoston                                - Valgt for 2 år

Styremedlem:                        Marit Skjetne                                 - Valgt for 2 år

Varamedlem:                         Oddvar Indergård                        - Ikke på valg

Varamedlem:                         Nina Hiltula                                    - Valgt for 2 år
Alle ble enstemmig valgt

Valg av revisor.

Orkla Revisjon AS ble enstemmig valgt som foreningens revisor.

Valgkomite:

Leif Bryne (Leder)  Valgt for 1 år

Margrethe Aae       Valgt for 1 år

Jørn Arild Drugli     Valgt for 1 år

Alle ble enstemmig valgt

 

INNKOMNE FORSLAG

  • Navneendring.

Styreleder orienterte om bakgrunnen for styrets forslag til navneendring.

Årsmøtet vedtok å endre foreningens navn til Orkland Næringsforening.